فرهنگ سازمانی

 • مولفه های فرهنگ ساز کدامند؟
 • ارتباط فرهنگ سازمانی با ارزش های سازمانی چیست؟
 • آیا فرهنگ و نوع آن بر عملکرد و موفقیت سازمان ما تاثیر دارد؟
 • بی فرهنگی و یا فرهنگ بد چه بلایی بر سر جامعه و سازمان ها خواهد آورد؟
 • فرهنگ سازمان ما در چه سطح و مداری است؟
 • چگونه فرهنگ سازمان مان را سنجش و پایش کنیم؟
 • ما برای توسعه و پویایی به چه نوع فرهنگی در سازمان مان نیاز دایم؟
 • را های توسعه و تحول فرهنگی کدامند؟
 • نقش و جایگاه مدیران ارشد در فرهنگ سازی و فرهنگ داری چیست؟

کارگاه های آموزشی

آتی نگر سابقه برگزاری کارگاه های موفق ویژه مدیران ارشد در زمینه توسعه رهبری را دارد. در این کارگاه ها ضمن توسعه دانش، باید نگرش رهبران سازمانی به موضوع را تحت الشعاع قرار دهد و از طرفی با تمرین بتواند برخی مهارت ها را به چالش بکشاند. این کارگاه ۲ روزه طراحی شده است و بنا بر مقتضای سازمان محل اجرا زمین آن می تواند تا ۵ روز افزایش یابد.

مشاوره توسعه رهبری و راهبردی

همچنین آتی نگر سابقه طراحی و استقرار نظامی تحت عنوان “ارزیابی مدیران و بازبینی سبک رهبری” و اجرای موفق آن در سازمان های بزرگ و معتبر را در کارنامه خود دارد. استقرار این نظام به صورت پروژه مشاوره مدیریت برکات زیادی را برای سازمان های هدف به همراه داشته و زمانی کاربرد اصلی پیدا می کند که می خواهید سازمان خود را در مدار جهش و تحول قرار دهید. اهداف اصلی اجرای این نظام را می توان به شرح ذیل برشمرد:


 • تفکیک فضای حکمرانی سازمانی از فضای مدیریت
 • مستند سازی سوابق و رخدادها
 • تمرین مدیران و حوزه های کاری برای گزارش سازی و گزارش دهی موثر
 • شناسایی و طبقه بندی گلوگاه ها و مشکلات کاری
 • آشنایی و تسلط عملی با فنون برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی و شاخص گذاری ها حین اجرا
 • ایجاد همگرایی و هم افزایی عملی در بدنه سازمان
 • ایجاد تسلط بر مدیریت روزانه کسب و کار
 • تمرین کار تیمی موفق در تمامی حوزه های سازمانی
 • ایجاد زمینه ارزیابی عملی مدیران و حوزه های کاری
 • ایجاد روحیه و فرهنگ تحرک و نشاط حین اجرا

مشاوره تلفنی   ۸۸۲۲۰۶۳۰-۰۲۱

 • مولفه های فرهنگ ساز کدامند؟
 • ارتباط فرهنگ سازمانی با ارزش های سازمانی چیست؟
 • آیا فرهنگ و نوع آن بر عملکرد و موفقیت سازمان ما تاثیر دارد؟
 • بی فرهنگی و یا فرهنگ بد چه بلایی بر سر جامعه و سازمان ها خواهد آورد؟
 • فرهنگ سازمان ما در چه سطح و مداری است؟
 • چگونه فرهنگ سازمان مان را سنجش و پایش کنیم؟
 • ما برای توسعه و پویایی به چه نوع فرهنگی در سازمان مان نیاز دایم؟
 • را های توسعه و تحول فرهنگی کدامند؟
 • نقش و جایگاه مدیران ارشد در فرهنگ سازی و فرهنگ داری چیست؟