گواهی های عضویت و مجوز ها

گواهی های عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

مجوز های استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 
 
 

گواهی های حسن انجام کار