سبک رهبری کارآفرینان ایرانی

اسفند ۲۳, ۱۳۹۴
سبک رهبری سلیمانی - کاله

سبک رهبری سلیمانی – کاله

اسفند ۲۳, ۱۳۹۴

سبک رهبری حاج آقا فضلی- گلرنگ