سیستم های اجرایی تولید

  • آیا امروزه سیستم های یکپارچه نظیر MIS و ERP پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی تولید نیستند؟
  • تا چه میزان ارتباط سیستمی بین برنامه ریزان تولید و مدیران اجرایی تولید وجود دارد؟
  • چه راه حلی جهت کنترل تولید در شرایط تولید متنوع (Mix Production) در دسترس است؟
  • ارتباط مکانیزه میان فرآیندهای کنترل تولید و کنترل کیفیت تا چه حد امکان پذیر می باشد؟
  • سیستم های مانیتورینگ تولید چه نقشی در مدیریت تولید دارند و مدیران تولید چگونه می توانند از آن بهره مند شوند؟
  • چگونه می توان در هر لحظه، مدیران تولید و تصمیم گیران سازمان را از آمار و ترکیب تولید مطلع سازیم؟
  • چگونه می توان یک محصول را از زمان شروع تولید تا زمان تحویل به مشتری ردیابی کرد؟
  • تا چه حد می توان فرایند تولید را خطا ناپذیر کرده و محصول را دقیقاً منطبق با پارامترهای تعریف شده تولید کرد؟