•  مدل های تعالی، تاریخچه و کاربرد آنها کدامند؟ارزش های بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی کدامند؟
  • ارتباط منطقی معیارها و ظرافت های مدل چیست؟
  • چگونه سازمان خود را برای ارزیابی و استقرار مدل آماده کنیم؟
  • انواع روش های خودارزیابی و چگونگی پیاده سازی آنها کدام است؟
  • پروژه های بهبود چگونه شکل گرفته و اجرا می شوند؟
  • فرهنگ تعالی را چگونه بستر سازی کرده و توسعه دهیم؟
  • نقش و جایگاه رهبران سازمانی در اجرای مدل و روش آماده سازی آنان برای استقرار مدل چیست؟
  • چگونه برای سازمان خود نفشه راه تعالی ترسیم کنیم؟
  • تسهیل گران تعالی را چگونه انتخاب و تربیت کنیم؟
  • چگونه برای سازمان خود اظهارنامه بنویسیم؟

مشاوره تعالی سازمانی

تجربه تیم آتی نگر در استقرار مدل تعالی برای سازمان ها تجربه ای عمیق و عملیاتی است. این تیم در کارنامه خود بیش از ۵۰ نوبت ارزیابی از سازمان ها در جوایز مختلف و از جمله جایزه ملی را دارد. تجربه ای بالاتر از ۱۰ سال حضور در فرایندهای ارزیابی و ارائه خدمات مشاوره و راهبری از افتخارات تیم تعالی آتی نگر است. این تیم هم به عنوان مدیر تعالی، هم به عنوان ارزیاب و هم به عنوان مدرس و مشاور در سازمان های متنوع حضور داشته است.

مشاوره تلفنی ۸۸۲۲۰۶۳۰-۰۲۱