کلینیک احیا سازمانی

[]
1 Step 1
درخواست مشاوره سازمانی
نام و نام خانوادگی
ابعاد سازمان
نام سازمان
طرح مساله
0 /
تلفن همراه
Previous
Next
  • دکتر محمد جهانگیری ( متخصص روان شناختی مدیران٬ سازمان ها و خانواده)
  • مهندس حاجی میرعرب (‌ متخصص مدیریت صنعتی٬ نظامها برنامه ریزی خرد و کلان و سیستم های مالی و منابع انسانی)
  • در هر جلسه به تناسب نیاز و موضوع از یک یا ۲ نفر خبرگان صنعتی و سازمانی برای تکمیل تیم مشاوره دعوت بعمل خواهد آمد.

بر اساس یکی از استعاره های سازمانی، سازمان ها را می توان موجوداتی زنده و دارای حیات فرض نمود. این موجودات تنفس می کنند، تفکر می کنند، تغذیه می کنند، زایش دارند، پیر می شوند و گاهی هم می میرند.

بر این اساس جامعه متمدن هم به افراد، هم به خانواده ها و هم به سازمان های سالم، تندرست، متفکر، زنده، پویا و با نشاط نیازمند است. سازمان هایی که سکته نکنند، به شوک نروند، سرطانی نشوند، ضربه مغزی نشده باشند و به کما نرفته باشند. سازمان هم تن دارد و هم روان. گاهی هم به شخصیتش باید پرداخت، به هویتش، به اعتقاداتش، به رفتارهایش و به تفکراتش.

اینها استعاره بود ولی در واقعیت امر، امروز سازمان های کشور  چه بازرگانی و چه خدماتی و چه صنعتی اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی با مشکلات و مساله های فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این مساله ها علی رغم آموزش های مکرر و مشاوره های متعدد گاه همچنان باقی می ماند، کهنه می شود و گاهی هم کار دست همه می دهد.

اگر باور کنیم که همیشه مساله های پیچیده راه حل های پیچیده ندارند و اگر باور کنیم مدیریت بیش از آنکه علم باشد، هنر و تجربه است و اگر باور کنیم که بسیاری از مساله ها با تغییر در نگاه مدیریتی قابل حل اند آنگاه می توانیم با هم به گفتگو بنشینیم برای تبادل تجربه و یافتن راه بهینه.

تیم خبره ای داریم که علم و تجربه را در کنار هم در سنوات طولانی در صنعت و سازمان مشق کرده اند. ما در خدمت مدیران ارشد برای هم اندیشی در فضایی کاملا حرفه ای هستیم …