• آیا تعاریف واژه های این حوزه مانند مدیریت تکنولوژی، نقشه راه تکولوژی، سبد تکنولوژی، استراتزی تکنولوژی و … در سازمان شما تبیین و واشکافی شده است؟
  • آیا ارتباط استراتژی های اصلی سازمان با استراتژی های تکنولوژی شفاف شده است؟
  • آیا تکنولوژی های اصلی و کلیدی سازمان خود را تعریف و طبقه بندی کرده اید؟
  • آیا ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک در سازمان شما انجام شده است؟
  • آیا شاخص های حوزه تکنولوزی شناسایی شده اند؟
  • آیا شکاف تکنولوژیک در سازمان شما رصد شده است؟
  • آیا برنامه های توسعه و توانمند ساز تکنولوژیک را جمع بندی کرده اید؟
  • آیا سازمان بدرستی جایگاه مدیریت تکنولوژی را در مدل تعالی و ارزیابی ها تشخیص داده است؟

مشاوره مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی از موضوعات مهجور و مبهم در اغلب سازمان ها است. تیم آتی نگر با رویکردی نظام مند و سیستماتیک و با تجربه قبلی آمادگی دارد تا با تعریف و پیاده سازی پروژه “نظام مدیریت تکنولوژی” موضوعات فوق را عارضه یابی و ساماندهی نماید

مشاوره تلفنی ۸۸۲۲۰۶۳۰-۰۲۱