• احساس میکنید نمیتوانید از اطلاعات موجود در سازمان خود به خوبی بهره ببرید ؟
  • در تهیه گزارشات، واحد IT شما به یک گلوگاه بدل شده است ؟
  • احساس میکنید دیگر اکسل جوابگوی نیازهای روز افزون شما نیست و بروز نگه داشتن فایلهای اکسل برای شما سخت و غیر ممکن شده است ؟
  • نگران وجود ناسازگاری بین منابع اطلاعاتی مختلف موجود در سازمان خود هستید؟
  • نیاز به بررسی سهل و سریع نتایج حاصل از اجرای استراتژی های بازاریابی خود بر فروش سازمان دارید ؟
  • نیاز به تحلیل سریع وضعیت فروش، رفتار مشتریان و دیگر جنبه های سازمان خود دارید ؟
  • نیازمند آن هستید که KPI های سازمان خود را مستقیما به سیستم های عملیاتی متصل کنید ؟
  • به دنبال ایجاد شفافیت اطاعاتی در سازمان خود هستید ؟
  • میخواهید امکان تحلیل اطلاعات را برای کلیه کارشناسان خود ایجاد کنید ؟ بدون آنکه آنها وابسته به کارشناسان IT سازمان باشند ؟ و بدون آنکه نیاز به کسب دانشی فراتر از کار با اکسل داشته باشند ؟

کارگاه های آموزشی

آتی نگر سابقه برگزاری کارگاه های موفق ویژه مدیران ارشد در این رابطه را دارد. در این کارگاه ها واکاوی و تمرین و تحلیل موضوع تفکر استراتژیک مطرح می شود و عموما کارگاه ها ۲ روزه طراحی و اجرا می شوند. بنا بر نیاز سازمان و اشتیاق تیم مدیران ارشد این زمان می تواند تا ۵ روز افزایش یابد.

مشاوره تلفنی ۸۸۲۲۰۶۳۰-۰۲۱